ساخت و تکمیل ۳۹۰۰ مرکز بهداشت در قالب پزشکی خانواده؛ در دستور کار وزارت بهداشت - برگزیده ها