زیانی که ۱۶ سال بر یک شرکت انبوه ساز بورسی تحمیل شد - برگزیده ها