زنگ «روز ملی پارالمپیک» در مدارس استثنایی استان قم نواخته شد - برگزیده ها