زمان مزایده بلوک ۵۱ درصدی "پرسپولیس" مشخص شد - برگزیده ها