زمان داربی ۹۹ تغییر نکرد/ بدون تماشاگر - برگزیده ها