زاکانی: لیست ساختمان‌های ناایمن تهران در اختیار چمران قرار می‌گیرد - برگزیده ها