ریزش بخشی از یک ساختمان مسکونی در شهر باتومی گرجستان - برگزیده ها