ریاست عباس مسجدی بر سازمان پزشکی قانونی کشور تمدید شد - برگزیده ها