رکورد حضور تماشاگر در فوتبال زنان شکسته شد - برگزیده ها