رکورد جهانی دوی ۴۰۰متر مانع زنان شکسته شد - برگزیده ها