رونمایی از دانش فنی تولید دو محلول جراحی قلب باز - برگزیده ها