روسیه: آمریکا درباره اوکراین و دریای سیاه، گوش شنوا ندارد - برگزیده ها