روایت شهناز یاری از نقش شهره موسوی در فوتسال و حضورش در عراق - برگزیده ها