روایت «سردار» از «جان‌فدا» تا «ملک سلیمان»/ «اوج» تدارک دید - برگزیده ها