رقابت شمشیربازان زن ایران در امارات ناتمام ماند - برگزیده ها