رفع چانه زنی مؤدی-ممیز مالیاتی با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی - برگزیده ها