رفاه زیادی که با زردچوبه وارد زندگی من شد - برگزیده ها