رضا کایالپ بعد از پیروزی بر میرزازاده چه گفت؟ - برگزیده ها