رضایت کشاورزان از قیمت اعلامی گندم توسط دولت - برگزیده ها