رشد منفی ۸۶ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی - برگزیده ها