رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در شش‌ماهه نخست سال - برگزیده ها