رسیدگی به پرونده متروپل در آستانه اتمام است - برگزیده ها