رسانه اروپایی: ایران، آمریکا را مات و مبهوت کرد - برگزیده ها