رد پای نظام سلطه در ایجاد اختلاف میان ایران و افغانستان - برگزیده ها