رایزنی وزیران امور خارجه ایران و پاکستان در تهران - برگزیده ها