رایزنی مشاور ارشد وزیر خارجه با مقامات روسیه درباره سوریه - برگزیده ها