راه رسیدن به ثروت کوتاه تر از آنچه که فکر می کردم بود - برگزیده ها