راه اندازی سامانه تریاژ الکترونیکی در بیمارستان های کشور - برگزیده ها