راه‌اندازی سامانه پایش مخاطرات منابع طبیعی؛ به‌زودی - برگزیده ها