راهی که به تنهایی طی کردم تا ثروتمند شدم - برگزیده ها