رالی خودروهای تاریخی فولکس برگزار می‌شود - برگزیده ها