رئیس ستاد هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکائی منصوب شد - برگزیده ها