رئیس سازمان نظام پزشکی با خانواده شهید عجمیان دیدار کرد - برگزیده ها