رؤسای ۷ کمیته قرارگاه برنامه پزشکی خانواده منصوب شدند - برگزیده ها