دیپلمات ارشد ژاپن در سئول به کشور فراخوانده شد - برگزیده ها