دیلی میل: پوتین جراحی می‌شود؛ کنترل روسیه و جنگ اوکراین در اختیار پاتروشوف قرار می‌گیرد - برگزیده ها