دیدار رئیس امارات با رئیس شورای اروپا - برگزیده ها