دومین تجربه جهانی وزنه‌برداری زنان ایران با یک تیم متفاوت - برگزیده ها