دولت و مجلس هنگام تصویب بودجه، به موضوع معیشت کارکنان قوه قضائیه توجه کنند - برگزیده ها