دولت سیزدهم برای کار جهادی و شبانه‌روزی کمر همت بسته است - برگزیده ها