دولت در جهت پشتیبانی از نیروی انتظامی آمادگی دارد - برگزیده ها