دوز اول واکسن کرونا برای بیش از ۶۴ میلیون نفر تزریق شده است - برگزیده ها