دور جدید فعالیت‌ها و راهبردهای عملیاتی انجمن سینمای جوانان ایران - برگزیده ها