دوئلی به صرف «پول»/ «مجلس» آتش به جان ورزش انداخت! - برگزیده ها