دمشق: تصمیم تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب، اشتباه و غیرقانونی بود - برگزیده ها