دفاع قهرمان المپیک از انتخاب برادرش توسط محمد بنا - برگزیده ها