دفاع آمریکا از ناتو در پی هشدار شورای امنیت روسیه - برگزیده ها