دعوت ۳۰ فرنگی‌کار به پنجمین اردوی تیم ملی - برگزیده ها