دعوت صربستان از طرفداران برای حضور در کشتی قهرمانی جهان/ هر شب از ۱۰۰ تا ۱۴۰ یورو - برگزیده ها