دعوت جبهه پایداری از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس - برگزیده ها